Start inrichtingsplan boulevards in januari 2022

Het college van B&W van de gemeente Vlissingen heeft besloten om in januari 2022 te starten met het maken van een ontwerp voor het herinrichten van de openbare ruimte op de boulevards Evertsen en Bankert.

Het doel is om er aantrekkelijke verblijfsgebieden van te maken, waar meer ruimte is voor flaneren, sporten, cultuur en spelen. Ook wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om op de boulevards Evertsen en Bankert meer groen te plaatsen.

De gemeenteraad heeft op 4 november 2021 de Boulevardsvisie vastgesteld. Vanuit de doelen die in de Boulevardsvisie zijn opgenomen volgt een vijftal prioriteiten, waaronder het herinrichten van de boulevards Evertsen en Bankert tot (autoluwe) verblijfsgebieden.

Het uitvoeren van een herinrichting van de openbare ruimte van dit deel van de boulevards geeft kansen om bij te dragen aan een jaarrond aantrekkelijke, leefbare, levendige en economisch vitale boulevards. De prioriteit wordt gelegd bij ontspannen en verblijven. Het maken van een inrichtingsplan van de openbare ruimte is de eerste stap om de boulevards Evertsen en Bankert van gevel tot reling te gaan vernieuwen

Er wordt in vier stappen toegewerkt naar een inrichtingsplan: inventariseren, schetsen, ontwerpen, uitwerken. In iedere stap is ruimte voor betrokkenen om te reageren en ideeën aan te dragen. Globaal is de ambitie om de volgende stappen als volgt te doorlopen:

1. Inventariseren: december 2021 – februari 2022 

2. Schetsen: maart 2022 – april 2022

3. Ontwerpen: april 2022 – juni 2022

4. Uitwerken: juli 2022 – oktober 2022

In januari 2022 kan iedereen ideeën aandragen voor de inrichting van de boulevards Evertsen en Bankert via de website van de gemeente. Alle inwoners van de gemeente Vlissingen worden uitgenodigd om dit te doen.

Er worden twee klankbordgroepen samengesteld: een klankbordgroep met bewoners en ondernemers van de boulevards Evertsen en Bankert én een klankbordgroep met betrokkenen en experts zonder direct belang op de beide boulevards. Belangstellenden die willen deelnemen aan een van de twee klankbordgroepen kunnen in januari 2022 via de website van de gemeente Vlissingen hun belangstelling opgeven.

De gemeenteraad besluit in het najaar over het budget voor de herinrichting van de boulevards Evertsen en Bankert. De herinrichting kan dan starten in de tweede helft van 2023.

Er wordt in 2022 ook gekeken naar de inrichting van Boulevard de Ruyter. Het gaat hier vooral om veranderingen die ten goede komen aan de woon- en verblijfskwaliteit en door het voornemen om de rijrichting voor autoverkeer op Boulevard de Ruyter om te draaien. Hierover neemt het college in het eerste kwartaal van 2022 een besluit.

Een autoluw karakter op de hele boulevards is de ambitie die volgt uit de Boulevardsvisie. Dit kan op verschillende manieren zijn uitwerking krijgen en vraagt nader onderzoek. In het begin van 2022 neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het verkeersregime op de boulevards in 2022 en 2023 en wordt er bepaald welke onderzoeken er uitgevoerd moeten gaan worden om te komen tot een definitief verkeersregime vanaf 2024.