Start baggerwerkzaamheden in aantal kernen gemeente Veere

Vanaf maandag 10 januari wordt gestart met baggeren in de bebouwde kom. Het gaat om Zoutelande, Meliskerke, Grijpskerke en een deel van Westkapelle. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Waterschap Scheldestromen. Ze gaan de waterlopen volgens de richtlijnen baggeren.

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich na verloop van tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat de sloot ondieper wordt.

In natte perioden voeren sloten en andere wateren het overtollige water af. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten belemmert de doorstroming van het water. Een ondiepe sloot kan minder water afvoeren en bergen. Dit kan leiden tot wateroverlast.

Uiteindelijk levert baggerwerk dus veel op. Het risico op natte voeten in de vorm van wateroverlast wordt een stuk kleiner. U krijgt er schoner oppervlaktewater voor terug. Stankoverlast komt niet of nauwelijks meer voor en het (onder)waterleven voor plant en dier verbetert.

Voordat er gebaggerd kan worden, maait de aannemer de oevers van de waterloop. Daarna wordt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan of schuifboot de baggerspecie opgegraven. Het in te zetten materieel wordt afgestemd op de waterlo(o)p(en) en omgeving. In uw omgeving wordt de baggerspecie op twee verschillende manieren verwerkt. Waar mogelijk wordt de baggerspecie op de oever verspreid. Omdat dit in uw omgeving niet overal kan, wordt ook een deel van de baggerspecie afgevoerd.