Omgevingsvergunning uit 2011 voor Kaasboerterrein ingetrokken

Omgevingsvergunning uit 2011 voor Kaasboerterrein ingetrokken ©

Het college heeft besloten de verleende omgevingsvergunning uit 2011 voor het bouwen van een hotel aan de Kaasboerweg 2 in Biggekerke in te trekken.

Het college van de gemeente Veere geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Rechtbank om binnen 14 dagen een besluit te nemen.
Tegelijkertijd blijft de gemeente met Dormio, onder begeleiding van een derde, in gesprek om samen alternatieven te verkennen waarbij ze elkaars juridische posities respecteren.

Op 10 minuten van het Noordzeestrand in Zoutelande wordt Dormio Hotel Resort Zoutelande gerealiseerd: een uitstekende belegging in een luxe suite aan de Zeeuwse kust! Dat meldde het bedrijf eerder dit jaar. Volgens de huidige planning zou op het voormalige Kaasboerterrein in Biggekerke nog vóór de feestdagen van 2022 een viersterren hotel resort gerealiseerd zijn. Naast de ontwikkeling van het hotel resort, draagt Dormio zorg voor de verkoop van de suites aan investeerders en, na de realisatie, voor de verhuur, exploitatie en het beheer van het hotel resort. 

Maar daar kwam verandering in. Het bedrijf wil op het Kaasboerterrein bij Biggekerke dat hotel-resort bouwen en daarbij gebruik maken van een omgevingsvergunning die in 2011 is verleend aan de eigenaren van het terrein. Die wilden destijds ook een hotel bouwen maar kregen de financiering niet rond waarna de vergunning niet werd ingetrokken.

Met het nieuwe hotel resort wordt ingespeeld op de trends rondom luxe en wellness. De faciliteiten zijn hier op afgestemd.Zo zouden zich in het hotel resort onder andere een restaurand, zwembad en wellnessruimte bevinden.  

De gemeente vindt dat de vergunning op twee punten niet meer voldoet.

Daarbij heeft ze geconstateerd dat op basis hiervan de omgevingsvergunning uit 2011 niet uitvoerbaar is. De gemeente is voornemens om de omgevingsvergunning van 23 augustus 2011 in te trekken.
In de vergunning uit 2011 is opgenomen dat er een tweede inrit nodig is om het hotel te ontsluiten. Uit onderzoek blijkt dat er om verkeerstechnische redenen geen tweede inrit kan worden aangelegd. Het inrichtingsplan is getoetst en daaruit blijkt dat deze op onderdelen niet uitvoerbaar is. Zo is een vergunning nodig voor het kappen van bomen en het uitvoeren van werkzaamheden en het is nog maar de vraag of die vergunningen ook kunnen worden verleend. In elk geval zal geen kapvergunning worden verleend. Volgens de huidige richtlijnen voor parkeervakken, kunnen er minder parkeervakken worden gerealiseerd dan in het inrichtingsplan zijn opgenomen.

De gemeente Veere had het plan van het te bouwen hotel aan de Kaasboerweg getoetst aan de omgevingsvergunning van 23 augustus 2011 en de huidige regelgeving.

De vergunninghouder kan nog zienswijzen indienen op het voornemen de omgevingsvergunning in te trekken. Nadat de termijn hiervoor is verstreken neemt het college van de gemeente Veere een definitief besluit over de intrekking van de omgevingsvergunning.

Met Dormio is afgesproken om eerst met de gemeente Veere in gesprek te gaan. De gemeente wilt een participatietraject starten met alle betrokkenen. Het doel is om de kaders voor een hotelontwikkeling die stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is te bepalen. En die aansluit bij de huidige inzichten over recreatie en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen om de nu geldende juridisch-planologische kaders te bevriezen, met als doel de hotelontwikkeling in te perken. Dat meldde de gemeente nog in juli van dit jaar. Echter heeft het nu besloten om de vergunning in te trekken.

Foto: Het nieuwe resort die zou worden gebouwd op het huidige kaasboerterrein. Via Dormio

 

Be the first to comment on "Omgevingsvergunning uit 2011 voor Kaasboerterrein ingetrokken"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*