Gemeente Veere in behoort in 2022 tot de goedkoopste gemeente van Zeeland

Veere is een prachtig gebied om te wonen en te werken. Niet voor niets komen veel toeristen op bezoek. Dat komt vooral door de kwaliteit van onze omgeving. Dat mensen hier graag wonen en toeristen hier graag komen, daar staat de gemeente voor!

Ondanks de korte bestuursperiode van 2 jaar zijn er door de gemeente Veere een groot aantal maatregelen genomen om het mooie van Veere te behouden en te versterken. Veel doelstellingen uit het Hoofdlijnenprogramma zijn bereikt of staan in de steigers.

De aanslag gemeentelijke belastingen bestaat in het algemeen uit de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De raad heeft vorig jaar besloten om de OZB extra te verhogen met 5% in 2022. De financiële positie is nu dusdanig, dat ze deze verhoging een jaar kunnen uitstellen. Voor 2022 volstaat een inflatieverhoging van 1,2%. Ook voor de afvalstoffenheffing kan de gemeente volstaan met de inflatieverhoging van 1,2%. De rioolheffing voor 2022 blijft gelijk aan vorig jaar. De gemeente Veere behoort hiermee, ook in 2022, tot een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland.

Ondanks de fors stijgende kosten in het Sociaal Domein bezuinigen ze niet op zorg. Want de gemeente vind het belangrijk dat ouderen en jongeren die zorg nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Ze investeren ook in de kwaliteit van onze leefomgeving. Met een op te richten Duurzaamheidsfonds willen ze geld beschikbaar hebben voor mooie duurzame initiatieven. Daarnaast investeerd de gemeente onder andere op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed, parkeren en verkeer. En in bijvoorbeeld de totaalbeleving van de kust; het ophogen van de stranden, nieuwe toiletunits, mooie parkeerterreinen, duinovergangen, douches en bijvoorbeeld gescheiden afvalinzameling op de stranden.

Denk aan duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. De komende jaren gaan ze voor Westkapelle, Aagtekerke, Oostkapelle en Serooskerke investeren in 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties, 4 dorpshuizen, 1 zwembad en sportvelden. Samen met de betrokken partijen maken ze de plannen, De gemeente gaat voortvarend verder, zodat daar binnenkort prachtige voorzieningen staan voor de inwoners!

Ook wilt de gemeente het landschappelijke karakter van Veere behouden. Daarom proberen ze dat niet alles wordt volgebouwd. Tegelijkertijd zien ze dat veel mensen een woning zoeken. Bij nieuwe plannen stuurt de gmeente actief op levensloopbestendige woningen. Zodat voor senioren en starters op de woningmarkt betaalbare woningen beschikbaar komen. Samen met Zeeuwland wordt gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven. We willen met de bouw van de eerste woningen met deze constructie starten in 2022.

Ook kijken we hoe ze druk op beschikbare woonruimte door recreatieve verhuur binnen de kernen kunnen terugdringen. En met het tweede woningbeleid willt de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor permanente bewoning.

Deze uitdagingen zijn gevolg van allerlei ontwikkelingen: groei toerisme, toename verkeersdrukte, ingewikkelde jeugdzorg, vergrijzing, klimaatveranderingen, wetswijzigingen zoals de omgevingswet, enzovoort. Daarnaast is het noodzakelijk om verbeteringen door te voeren om de gemeentelijke organisatie gereed te maken voor de toekomst, denk bijvoorbeeld aan investeringen op het gebied van ICT. Hoe en in welke mate met bovengenoemde uitdagingen wordt omgegaan laten we aan het nieuwe college. Vastgesteld kan worden dat er kansen en mogelijkheden genoeg zijn om hiermee aan de slag te gaan!

Het totaal van de uitdagingen moet passen binnen de financiële ruimte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Voor de begroting 2022 doet het college een voorstel. Voor de periode na 2022 zijn de keuzes aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Hiervoor is geld beschikbaar.

Op veere.begrotingonline.nl/programmabegroting-2022 kunt u de begroting 2022 inzien.

Be the first to comment on "Gemeente Veere in behoort in 2022 tot de goedkoopste gemeente van Zeeland"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*