Er waait een groene wind door Middelburg

Vandaag is in de gemeenteraad van Middelburg voor het eerst duidelijk te zien dat er wat is veranderd na de verkiezingen van maart. GroenLinks/PvdA was de grote winnaar en kwam in het college van B&W terecht. Dat college presenteert vanavond een voorstel voor een ‘strategisch project’ rond energie en klimaat. Kosten van de eerste stap bedraagt 360.000 euro. Conclusie: er steekt een ‘groene wind’ op in de Middelburgse politiek.

B&W verwijzen in het raadsvoorstel naar het coalitieakkoord dat GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg (LPM), D66 en ChristenUnie in mei sloten. In dat akkoord leek de passage over het vergroenen van de gemeente letterlijk te zijn overgenomen uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA. Zo komen er strenge eisen wat betreft duurzaamheid voor nieuw te bouwen woningen. Uit een op te richten gemeentelijk fonds moeten burgers en bedrijven goedkoop geld kunnen lenen om te verduurzamen, onder meer door zonnepanelen op daken te plaatsen. Uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s en er moet een verbod komen voor niet-elektrisch vrachtverkeer in het stadscentrum .

Beter inzicht en grip

Het zijn nog steeds plannen, maar het college wil onderzoeken wat er moet gebeuren om ze te realiseren. “Van ad hoc acties naar een gestructureerd langetermijnplan”, schrijft het college. “Energietransitie en klimaatadaptatie grijpen diep in op het leven van alledag. Nu en straks. Er gaat veel geld in om en politiek is weerbarstig. Door het onderwerp als strategisch project aan te wijzen heeft de gemeenteraad beter inzicht in en grip op de ontwikkelingen. Zowel in het bereiken van de doelstellingen als het daarmee gemoeide budget.”

Haast

De nieuwe coalitie heeft duidelijk haast, te meer omdat er volgens de collegepartijen sinds 2018, toen een college van CDA, VVD en SGP aantrad, weinig is gebeurd op het gebied van klimaat. Dat zegt het nieuwe college niet zelf, maar het citeert met graagte uit een rapport van de Middelburgse Rekenkamer, dat in mei zich kritisch uitliet over het gemeentelijke milieubeleid. Zo heeft het vorige college vanaf 2018 de milieuplannen niet meer geactualiseerd aan de laatste ontwikkelingen.

Voor de fijnproevers: het huidige college, met GroenLinks/PvdA als grootste partij, vindt dat er de afgelopen vier jaar kostbare tijd is verspild. 2030, het jaar waarin in Nederland de CO2-uitstoot met 49 procent moet zijn verlaagd nadert snel. Ook gemeenten dienen daarin hun aandeel te leveren. Daarom is er geen tijd te verliezen, aldus het gemeentebestuur van Middelburg.

Groenmakelaar

De gemeenteraad ontving ook een memo van het college waarin het de uitkomsten van een onderzoek naar biodiversiteit in Middelburg meldt. Enkele aanbevelingen uit het onderzoek: stel een stadsecoloog aan en een ‘groenmakelaar’, die bedrijven adviseert over verduurzaming. En stap over op ‘sinusmaaien’. Hierbij wordt een grasveld slingerend gemaaid, waarbij per maaibeurt zo’n 40 procent van de vegetatie blijft staan. Dat is goed voor bijen, vlinders en vogels. Het is duidelijk: er waait een groene wind door Middelburg.

Foto: Het college van B&W van mIddelburg (foto: Adrie Boxmeer)