Hoe zien in 2040 de straten en parken, maar bijvoorbeeld ook het havengebied eruit? Hoe gaan we om met de stijgende zeespiegel? Hoe zorgen we ervoor dat zowel onze omgeving als onze woningen passen bij de samenstelling van de bevolking? De gemeente Vlissingen stelt hiervoor een Omgevingsvisie op. Hierin staat de toekomstvisie voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Om antwoorden op al deze vragen te krijgen, is er in samenwerking met inwoners, raadsleden, college en medewerkers van de gemeente een Verkenning gemaakt. Hierin staan de kernkwaliteiten van de gemeente Vlissingen en de opgaven waar we de komende jaren mee te maken krijgen.

Het is dus een belangrijk vertrekpunt om de verdere koers te bepalen. De Verkenning is op 2 november door het college vastgesteld. De komende tijd gaan we keuzes maken voor de koers. Op een later moment krijgt iedereen weer de mogelijkheid om hierover mee te denken.

De Omgevingsvisie van de gemeente Vlissingen is een afgeleide van de Toekomstvisie 2040. In de Omgevingsvisie komt te staan hoe de fysieke leefomgeving van de gemeente Vlissingen er in 2040 uit zal zien. Hiervoor heeft de gemeente 8 ‘opgaven’ opgesteld.

1. Natuurlijk Vlissingen aan zee

Deze hoofdopgave gaat enerzijds over de manier waarop Vlissingen omgaat met ecologie, bodem en water. Daarnaast omvat het openbare groen, landschap en natuur en recreatie.

2. Aantrekkelijk wonen en verblijven 

In deze hoofdopgave wordt een prettig woon- en leefklimaat behandeld. Het gaat over woningaantallen, het woningbouwprogramma en de diversiteit van woonmilieus.

3. Sociaal en gezonde stad aan zee

Bij deze hoofdopgave staan welzijn, zorg en onderwijs centraal. Ook sport en positieve gezondheid zijn hier onderdeel van.

4. Toekomstbestendig Vlissingen

Waar het bij deze hoofdopgave over gaat is energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en 3D-ordening.

5. Bedrijvige stad aan zee

Deze hoofdopgave beslaat maritieme activiteiten, bedrijvigheid en visserij. Maar ook: de kennis en klimaateconomie en detailhandel en toerisme.

6. Bereikbare stad aan zee

Deze hoofdopgave gaat over duurzame mobiliteit, zowel over land als over water.

7. Culturele en beleefbare stad aan zee

In deze hoofdopgave staat de omgang met cultuurhistorie en archeologie centraal. Ook cultuur en evenementen maken hier deel van uit.

8. Veilige stad aan zee

Deze hoofdopgave omvat sociale veiligheid, veiligheidsgevoel en preventie evenals fysieke veiligheid en een veilige inrichting van de leefomgeving.

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in de gemeente Vlissingen.

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*